History

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisplinary) ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน 5 ศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) การตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อสร้างและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ระบบการคิดอย่างมีเหตุผลและการหาความสัมพันธ์เพื่อหาทางแก้ปัญหา และทักษะทางศิลปะ (Art) การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิดทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (Self-directed learners) มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยี ที่มีความรอบรู้และความสามารถในด้านวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม การจัดการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ทักษะด้านสังคม มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความสามารถในการทํางานเป็น “ฐานกําลังหลัก” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผลิตกำลังคนรองรับ New S-curve ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ อีกทั้งสามารถทำงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกเป็น 6 แขนงวิชา ดังนี้

          แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานร่วมกับความรู้ด้านการจัดการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการขนส่งทั้งระบบที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวางแผน สนับสนุน ตอบสนองความต้องการนโยบายการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

          แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society) ควบคู่กับทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) สามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานหรือสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) ได้จริง  และมีทักษะด้านวิทยาการข้อมูลที่สามารถนำมาสู่การตัดสินใจขององค์กร อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเรียนรู้แบบเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ (Machine learning and Artificial Intelligent) รวมถึงระบบอัฉริยะเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

          แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านคลีนรูม สามารถควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องของห้องคลีนรูมให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล รวมถึงมีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีทดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ พัฒนาระบบงานอัจฉริยะและควบคุมงานซ่อมบำรุงสำหรับห้องคลีนรูมให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

          แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม มุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และนักการจัดการอุตสาหกรรม  มืออาชีพ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ในวิชาทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมทั่วไป และวิชาความรู้ทางด้านบริหารจัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการและสร้างระบบการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้งงานด้านวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการแก้ปัญหาจริง และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่ออนาคตได้ อีกทั้งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างระบบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า รวมถึงมีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถสนับสนุนงานด้านเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรม โดยนักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องมีความรู้และทักษะในการจัดทำแบบงานด้านเครื่องกล (Project drawing) การตรวจสอบแผนงาน ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้กับวิศวกร และสามารถประมาณค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบเครื่องจักรและซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านวิศกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนี้จะทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติทำงานจริงในสถานประกอบการ เพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning  แบบครบวงจร เพื่อผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve ของประเทศ รวมถึงมีทักษะการแก้ปัญหา มีภาวะความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ